Bestyrelsesmøde i Dyrkobbel grundejerforening den 24. april 2012.

Mødet blev holdt hos Thorkild, og alle medlemmer var til stede.

 

 

Dagsorden:

 

1. Hjemmesiden.

 

Der er ikke opdateret siden generalforsamlingen!

Hvad gør vi?

Erling kontakter vores tidligere webmaster for at få løst problemet.

 

 

2. Parkeringsforholdene i området.

 

På generalforsamlingen blev det vedtaget at rette henvendelse til Sønderborg kommune for at undersøge mulighederne for bedre parkeringsforhold.

Hvor skal evt. nye parkeringsbåse placeres?

Hvor mange båse ønsker vi?

Tom har kontaktet teknisk forvaltning. Kommunen er ikke afvisende m.h.t. oprettelse af flere p-pladser på boligvejene, men anlæggelse sker for den enkelte grundejers regning. Tom forsøger at få afklaret, hvilke krav kommunen stiller til placering og belægning af evt. nye p-pladser.

 

 

3. Legepladserne.

 

Vedligeholdelse af pladserne finder løbende sted.

Hvad er status?

Hvor mange penge vil vi bruge til renovering i indeværende år?

Erling kontakter Lise-Lotte Lemvig fra kommunen. Vi savner stadig endelig dokumentation for, at vi har overtaget de 2 legepladser.

Evt. renovering af legepladserne tager vi stilling til efter et tilsyn fra en legepladsinspektør. Af sikkerhedsmæssige grunde skal rutsjebanen på nedre legeplads fjernes snarest.

 

4. Evt. gennemgang af området sammen med en medarbejder fra kommunens tekniske forvaltning.

 

Emner som skal afklares:

Asfaltering. Vi mangler stadig at få lagt nyt slidlag på første stamvej til venstre med tilhørende boligveje. Siden 2006 har grundejerforeningen igen og igen gjort kommunen opmærksom på problemet. Erling har talt med Lars Overgaard fra teknisk forvaltning. Ifølge Lars indgår vi ikke i en prioriteringsplan vedr. vedligeholdelse af kommunens veje. De asfalterede stier i den nedre del af området er ”livsfarlige”. Det er tvingende nødvendigt snarest at få disse renoveret!

Vintervedligeholdelse. Vi har flere gange forsøgt, at få kommunen til at rydde sne igennem området, så gående og cyklende kan komme frem til skole, arbejde osv. Thorkild kontakter Dyrhøj grundejerforening. Rigtig mange fra deres område bruger jo også vejene igennem Dyrkobbel, som en slags cykelsti.

Oprensning af bækkene i vådområdet. Endelig har kommunen oprenset bækkene i vådområdet; men det ser ikke godt ud bare at efterlade det oprensede materiale langs vandløbene!

Beplantningen i området. Vi ser gerne, at kommunen fjerner alle asketræer(døde og levende) langs vejene i området.

Øvre boldbane. Vi ønsker, at kommunen fjerner alle hybenbuske omkring boldbanen. Et nyt metalhegn ville være perfekt.

 

 

5. Eventuelt.

 

 

6. Næste møde. Ultimo august. Helst en tirsdag.

 

 

 

                                                                                     E. Fransson - sekretær