Bestyrelsesmøde i Dyrkobbel grundejerforening mandag den 28. januar 2013

kl. 19.00 hos Tom.

Afbud: Finn og Flemming (begge syge).

 

Foreløbig dagsorden:

 

1. Siden sidst.

    Fældning af de døde asketræer sker inden den 1. april.

    Kommunens holdning til anlæggelse af flere p-pladser på boligvejene lader vente

    på sig.

    Der skal først udarbejdes fælles retningslinjer for alle grundejerforeninger i kom-

    munen.

 

2. Brug af pejs og brændeovn i vores boligområde.  

    Vi har modtaget en mail fra Tine og Jan Sørensen vedr. dette.

    Hvad siger vi til deres forslag?

    Forureningen fra pejse og brændeovne forsøges bekæmpet bl.a. med udgivelse af   

    publikationer som www.fyrfornuftigt.dk og Sønderborg kommunes: ”Forskrift for

    brug af brændeovne mv”. Vi vil gerne lægge begge publikationer på vores hjem-

    meside. Tom kontakter Tine og Jan.

   

3. Generalforsamlingen 2013.

    - fastlæggelse af dato/sted.

       Generalforsamlingen finder sted den 19.3.13 kl. 19.30 på Den gamle Kro.

    - Finn kommer med et revideret regnskab (husk bilagsmappen, eftersom be-

      styrelsen jo også skal underskrive regnskabet).

      Vi holder et regnskabs- og budgetmøde den 18. februar kl. 19.00 hos Thorkild.

      Her udarbejder vi bestyrelsens forslag til budget 2013.

    - hvilke forslag vil bestyrelsen fremsætte?

      Bestyrelsen foreslår at øvre boldbane hegnes ind bag målene. Udgifterne til dette

      vil fremgå af budgetforslaget.

    - Udarbejdelse af budget på baggrund af vores forslag til aktiviteter i 2013.

       Se ovenstående (budgetmøde).

    - På valg til bestyrelsen er Thorkild, Erling og Finn (?).

      Thorkild og Erling vil gerne stille sig til rådighed for endnu en periode.

 

4. Eventuelt.

 

 

 

 

                                                                              E. Fransson